Capel Ebeneser, Rhydaman

Gweinidog

Y Parchg John Talfryn Jones

Gweinidog Anhrydeddus

Y Parchg Vivian Rees

Diaconiaid

Enid Pryce (Ysgrifennydd); David Evans (Trysorydd Dros Dro); Ann Jewell (Is-drysorydd); Eurian Bowen;
John Davies; Jill Evans; Bryan Lloyd; Rhoslyn Matthias; Anita Roberts; Volander Williams.

Cyfeilyddion

Helen Jones: Einir Jones.

Cyfarfodydd y Sul

10.30am Cwrdd Pregethu, ynghyd ag Ysgol Sul i'r Plant a'r Bobl Ifanc yn y Festri am 10.45am.

Dethlir y Cymundeb ar y Sul cyntaf o'r Mis, am 10.30 y bore.

4.30pm Oedfa Fodern a gynhelir yn ein Festri
.

25.1.17

Mae Eglwys Ebeneser yn paratoi yn eiddgar yn y dyddiau hyn i groesawu Cyfarfodydd Blynyddol Cymanfa Bedyddwyr Caerfyrddin a Cheredigion ym mis Mai. Einir Jones yw'r Llywydd (2016-2017) ac ar Nos Fawrth, Mai 23ain, fe fydd yn traddodi'r anerchiad blynyddol wrth iddi ymadael a'r Llywyddiaeth a'i throsglwyddo i ddwylo diogel y Parchg Aled Maskell.